Uložiť do nákupného zoznamu
Vytvorenie nového nákupného zoznamu

Zásady ochrany osobných údajov

1. Správca údajov a definície

 1. Správcom osobných údajov Zákazníkov/ Používateľov internetového obchodu, ďalej aj ako Predávajúci, je: [iai:názov_spoločnosti], telefón: , IČO: [iai:číslo_daňového_registra spoločnosti], REGON: [iai:číslo_registra spoločnosti].
 2. Správcu údajov možno kontaktovať:
  1. na korešpondenčnej adrese: Godebskiego2d, 05-090 Janki;
  2. na e-mailovej adrese: no-reply@idosell.com.
 3. Používateľ - fyzická osoba, ktorá pristupuje na webovú stránku/stránky internetového obchodu alebo využíva služby alebo funkcie opísané v týchto Zásadách ochrany osobných údajov a používania súborov cookie.
 4. Zákazník - fyzická osoba spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, fyzická osoba, ktorá je spotrebiteľom, právnická osoba alebo organizačná zložka bez právnej subjektivity, ktorej zákon priznáva právnu subjektivitu, ktorá uzatvára s Predávajúcim kúpnu zmluvu na diaľku.
 5. Internetový obchod - webová stránka prevádzkovaná Predávajúcim, ktorá je dostupná na týchto elektronických adresách (stránkach): https://www.perfecthurt.sk, prostredníctvom ktorej môže Zákazník/Užívateľ získať informácie o Tovare a jeho dostupnosti a kúpiť Tovar alebo objednať službu.
 6. Newsletter - informácie vrátane obchodných informácií v zmysle zákona z 18. júla 2002 o elektronickom poskytovaní služieb (Zbierka zákonov 2020, položka 344) od Predávajúceho zasielané Klientovi/Používateľovi elektronicky; ich príjem je dobrovoľný a vyžaduje sa súhlas Klienta/Používateľa.
 7. Účet - súbor údajov uložených v Internetovom obchode a v IKT systéme Predávajúceho o danom Klientovi/Užívateľovi a ním zadaných objednávkach a uzatvorených zmluvách, pomocou ktorého môže Klient/Užívateľ zadávať objednávky a uzatvárať zmluvy.
 8. RODO - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

2. Ciele, právny základ a trvanie spracovania údajov

 1. na účely plnenia zmluvy o predaji na diaľku predávajúci spracúva:
  1. informácie týkajúce sa zariadenia používateľa s cieľom zabezpečiť správne fungovanie služieb: IP adresa počítača, informácie obsiahnuté v súboroch cookie alebo iných podobných technológiách, údaje o relácii, údaje o prehliadači, údaje o zariadení, údaje týkajúce sa činnosti na stránke vrátane jednotlivých stránok;
  2. geolokačné informácie, ak používateľ udelil poskytovateľovi služieb súhlas s prístupom ku geolokácii. Geolokačné informácie sa používajú na poskytovanie prispôsobenejších ponúk produktov a služieb;
  3. osobné údaje Používateľov: meno, priezvisko, adresa sídla, korešpondenčná adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, DIČ, číslo bankového účtu alebo iné osobné údaje, ktoré sú potrebné na dokončenie nákupu a ktorých poskytnutie Správca vyžaduje v procese nákupu.
 2. Tieto informácie neobsahujú údaje týkajúce sa totožnosti Používateľov, ale v kombinácii s inými informáciami môžu predstavovať osobné údaje, a preto ich Správca pokrýva plnou ochranou, na ktorú majú podľa ZOOÚ nárok.
 3. Údaje sa spracúvajú v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) RODO na účely poskytovania služby, t. j. zmluvy o poskytovaní elektronických služieb v súlade s obchodnými podmienkami, a v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) RODO v súvislosti so súhlasom s používaním určitých súborov cookie alebo iných podobných technológií vyjadreným prostredníctvom príslušných nastavení internetového prehliadača v súlade so zákonom o telekomunikáciách alebo v súvislosti so súhlasom s geolokalizáciou. Údaje sa spracúvajú až do ukončenia používania Internetového obchodu Zákazníkom/Užívateľom.
 4. Správca sa zaväzuje prijať všetky opatrenia požadované podľa článku 32 RODO, t. j. s prihliadnutím na stav techniky, náklady na realizáciu a povahu, rozsah a účely spracúvania a riziko porušenia práv alebo slobôd fyzických osôb s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou Správca implementuje primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie stupňa bezpečnosti zodpovedajúceho tomuto riziku.

3. Marketingové aktivity správcu

 1. Prevádzkovateľ môže na webovej stránke internetového obchodu zobrazovať marketingové informácie o svojich produktoch alebo službách. Zobrazovanie tohto obsahu vykonáva prevádzkovateľ v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) zákona o ochrane osobných údajov, t. j. v súlade s oprávneným záujmom prevádzkovateľa zverejňovať obsah týkajúci sa poskytovaných služieb a propagačný obsah kampaní, na ktorých sa prevádzkovateľ podieľa. Zároveň táto činnosť neporušuje práva a slobody Zákazníkov/Užívateľov, Zákazníci/Užívatelia očakávajú, že dostanú obsah podobného obsahu, a dokonca ho očakávajú, alebo je to ich priamy účel návštevy webovej stránky/stránok Internetového obchodu

4. Príjemcovia údajov používateľov

 1. Prevádzkovateľ poskytuje vaše osobné údaje len sprostredkovateľom na základe uzatvorených zmlúv o poverení spracovaním osobných údajov za účelom poskytovania služieb prevádzkovateľovi, napr. hosting a údržba stránok, IT služby, marketingové a PR služby.

5. Prenos osobných údajov do tretích krajín

 1. Osobné údaje sa nebudú spracúvať v tretích krajinách.

6. Práva dotknutých osôb

 1. Každá dotknutá osoba má právo na:
  1. prístup (článok 15 zákona o ochrane údajov) - získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú jej osobné údaje. Ak sa údaje o nej spracúvajú, má právo na prístup k nim a na získanie týchto informácií: o účeloch spracúvania, kategóriách osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo budú údaje poskytnuté, dobe uchovávania údajov alebo kritériách na ich určenie, práve dotknutej osoby požadovať opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov a namietať proti takémuto spracúvaniu;
  2. na získanie kópie údajov (článok 15 ods. 3 RODO) - na získanie kópie údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, pričom prvá kópia je bezplatná a za ďalšie kópie môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok na základe administratívnych nákladov;
  3. na opravu (článok 16 RODO) - žiadať o opravu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú a ktoré sú nepresné, alebo o doplnenie neúplných údajov;
  4. na vymazanie (článok 17 RODO) - požiadať o vymazanie svojich osobných údajov, ak prevádzkovateľ už nemá právny základ na spracúvanie alebo údaje už nie sú potrebné na účely spracúvania;
  5. obmedziť spracovanie (článok 18 RODO) - požiadať o obmedzenie spracovania osobných údajov, ak:
   1. dotknutá osoba spochybní presnosť osobných údajov - na dobu, ktorá umožní prevádzkovateľovi overiť presnosť osobných údajov,
   2. spracúvanie je nezákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu údajov tým, že žiada o obmedzenie spracúvania,
   3. prevádzkovateľ už údaje nepotrebuje, ale údaje potrebuje dotknutá osoba na preukázanie, uplatnenie alebo obhajobu nároku,
   4. dotknutá osoba vzniesla námietku proti spracúvaniu - kým sa nezistí, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad dôvodmi námietky dotknutej osoby;
  6. na prenosnosť údajov (článok 20 RODO) - získať v štruktúrovanom, bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, a požiadať o zaslanie týchto údajov inému prevádzkovateľovi, ak sa údaje spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby alebo zmluvy s ňou a ak sa údaje spracúvajú automatizovanými prostriedkami;
  7. namietať (článok 21 RODO) - namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov na oprávnené účely prevádzkovateľa z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie vrátane profilovania. Prevádzkovateľ potom posúdi existenciu platných oprávnených dôvodov na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie nárokov. Ak podľa posúdenia záujmy dotknutej osoby prevažujú nad záujmami prevádzkovateľa, prevádzkovateľ je povinný ukončiť spracúvanie na tieto účely;
  8. kedykoľvek a bez uvedenia dôvodu odvolať súhlas, avšak spracúvanie osobných údajov vykonané pred odvolaním súhlasu bude naďalej zákonné. Odvolanie súhlasu bude mať za následok, že Prevádzkovateľ prestane spracúvať osobné údaje na účel, na ktorý bol súhlas udelený.
 2. Za účelom uplatnenia vyššie uvedených práv by mala dotknutá osoba kontaktovať prostredníctvom poskytnutých kontaktných údajov Prevádzkovateľa a informovať ho o tom, ktoré právo a v akom rozsahu chce uplatniť.

7. Predseda Úradu na ochranu osobných údajov

 1. Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je v Poľsku predseda Úradu na ochranu osobných údajov so sídlom vo Varšave, ulica Stawki 2, ktorého možno kontaktovať nasledovne:
 2. Stawki 2, 00-193 Varšava;
 3. prostredníctvom elektronickej schránky, ktorá je k dispozícii na adrese: STAWKI: 3. E-MAILOVÁ ADRESA: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
 4. na horúcej linke: 606-950-000.

8. Úradník pre ochranu údajov

 1. V každom prípade sa dotknutá osoba môže obrátiť aj priamo na úradníka pre ochranu údajov prevádzkovateľa, a to e-mailom alebo písomne na adresu prevádzkovateľa uvedenú v časti 1, bod 2 týchto zásad ochrany osobných údajov a súborov cookie.

9. Zmeny a doplnenia zásad ochrany osobných údajov

 1. Zásady ochrany osobných údajov a používania súborov cookie môžu byť doplnené alebo aktualizované v súlade s aktuálnymi potrebami Správcu s cieľom poskytnúť Zákazníkom/Užívateľom aktuálne a spoľahlivé informácie.

10. Cookies

 1. Internetový obchod plní funkcie získavania informácií o Zákazníkoch, Používateľoch a ich správaní nasledujúcimi spôsobmi:
  1. prostredníctvom informácií dobrovoľne zadaných do formulárov na účely vyplývajúce z funkcie konkrétneho formulára;
  2. prostredníctvom ukladania súborov cookies (tzv;
  3. prostredníctvom zhromažďovania logov webového servera prevádzkovateľom hostingu internetového obchodu (nevyhnutné pre správne fungovanie služby).
 2. Súbory cookies sú IT údaje, najmä textové súbory, ktoré sa ukladajú v koncovom zariadení zákazníka/užívateľa a sú určené na používanie webovej stránky Internetového obchodu. Súbory cookie zvyčajne obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, čas, kedy sú uložené v koncovom zariadení, a jedinečné číslo.
 3. Internetový obchod používa súbory cookies len po predchádzajúcom súhlase Zákazníka/Užívateľa Internetového obchodu v tejto súvislosti. Súhlas s používaním všetkých súborov cookie Internetovým obchodom sa udeľuje kliknutím na tlačidlo: "iai:privacy_policy_accept_button_txt]" počas zobrazenia správy o používaní súborov cookie Internetovým obchodom alebo zatvorením tejto správy.
 4. Ak zákazník/užívateľ internetového obchodu nesúhlasí s používaním súborov cookie internetovým obchodom, môže využiť možnosť: V takom prípade môže zákazník/kupujúci využiť možnosť "Nedávam súhlas", ktorá je k dispozícii aj v správe o používaní súborov cookie Internetovým obchodom, alebo vykonať zmeny v nastaveniach internetového prehliadača, ktorý práve používa (to však môže spôsobiť nesprávne fungovanie webovej stránky Internetového obchodu).
 5. Ak chcete spravovať nastavenia súborov cookie, vyberte si zo zoznamu svoj internetový prehliadač/systém a postupujte podľa pokynov: Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox, Opera, Android, Safari (iOS), Windows Phone.
 6. Právnym základom spracúvania osobných údajov pochádzajúcich zo súborov cookie sú oprávnené záujmy prevádzkovateľa, spočívajúce v poskytovaní vysokokvalitných služieb, zaistení bezpečnosti služieb.
 7. V rámci internetového obchodu sa používajú dva hlavné typy súborov cookie: "relácie" (session cookies) a "trvalé" (persistent cookies). "Relačné" súbory cookie sú dočasné súbory, ktoré sa ukladajú v koncovom zariadení Používateľa, kým sa neodhlási, neopustí Internetový obchod alebo nevypne softvér (webový prehliadač). "Trvalé" súbory cookie sa ukladajú v koncovom zariadení Klienta/Užívateľa po dobu uvedenú v parametroch súborov cookie alebo dovtedy, kým ich Klient/Užívateľ nevymaže.
 8. Functional cookies (required)

  www.perfecthurt.sk

  monit_token: 365 days, cookie
  Identifikuje zákazníka obchodu

  shop_monit_token: 30 minutes, cookie
  Identifikuje zákazníka obchodu.

  client: 1 days, cookie
  Identifikuje prihláseného zákazníka / košík neprihláseného zákazníka.

  affiliate: 90 days, cookie
  Ukladá informácie o ID partnera, z ktorého bol obchod zadaný.

  ordersDocuments: cookie
  Ukladá informácie o stave tlače dokumentu.

  __idsui: 1095 days, cookie
  Súbor potrebný pre tzv. ľahkú funkciu prihlásenia na webovej stránke.

  __idsual: 1095 days, cookie
  Súbor potrebný pre tzv. ľahkú funkciu prihlásenia na webovej stránke.

  __IAI_SRC: 90 days, cookie
  Ukladá iba zdroj, z ktorého bola stránka otvorená.

  login: cookie
  Ukladá informácie o tom, či sa používateľ prihlásil na stránku

  CPA: 28 days, cookie
  Obsahuje informácie o premenných pre programy CPA/CPS, na ktorých sa lokalita zúčastňuje.

  __IAIRSABTVARIANT__: 30 days, cookie
  Identifikátor variantu pre A/B test a konfiguráciu motora IdoSell RS.

  basket_id: 365 days, cookie
  Identifikátor nákupného košíka používateľa stránky, pridelený na dobu trvania prebiehajúcej relácie.

  page_counter: 1 days, cookie
  Počítadlo navštívených stránok.

  LANGID: 180 days, cookie
  Ukladá informácie o jazyku vybratom používateľom stránky.

  REGID: 180 days, cookie
  Ukladá informácie o regióne používateľa stránky.

  CURRID: 180 days, cookie
  Ukladá informácie o mene stránky vybranej používateľom

  __IAIABT__: 30 days, cookie
  Ukladá identifikátor A/B testu na účely testovania a zlepšovania funkčnosti obchodu

  __IAIABTSHOP__: 30 days, cookie
  Ukladá identifikátor obchodu, ktorý sa zúčastňuje na A/B teste

  __IAIABTVARIANT__: 30 days, cookie
  Uloží identifikátor variantu vybraného v rámci prebiehajúceho A/B testu.

  toplayerwidgetcounter[]: cookie
  Ukladá počet zobrazení vyskakovacej správy.

  samedayZipcode: 90 days, cookie
  Ukladá informácie o poštovom smerovacom čísle používateľa stránky, ktoré je potrebné na ponuku doručenia kuriérom v rámci služby SameDay.

  applePayAvailability: 30 days, cookie
  Ukladá informácie o tom, či je pre používateľa k dispozícii platobná metóda ApplePay.

  paypalMerchant: 1 days, cookie
  ID účtu PayPal.

  toplayerNextShowTime_: cookie
  Ukladá informácie o čase, v ktorom sa má zobraziť ďalšia vyskakovacia správa.

  rabateCode_clicked: 1 days, cookie
  Ukladá informácie o uzavretí aktívneho panela zliav.

  freeeshipping_clicked: 1 days, cookie
  Uloží informáciu o uzavretí lišty bezplatného doručenia.

  redirection: cookie
  Ukladá informácie o zatvorení vyskakovacieho okna s uvedením navrhovaného jazyka pre obchod.

  filterHidden: 365 days, cookie
  Po kliknutí na možnosť zložiť filter pre tovar sa uloží, ktorý filter sa má zložiť pri obnovení zoznamu tovaru.

  toplayerwidgetcounterclosedX_: cookie
  Ukladá informácie o zatvorení vyskakovacej správy.

  cpa_currency: 60 minutes, cookie
  Obsahuje informácie o menách programov CPA/CPS, na ktorých sa stránka zúčastňuje.

  basket_products_count: cookie
  Ukladá informácie o počte produktov v košíku.

  wishes_products_count: cookie
  Ukladá informácie o počte produktov v zozname obľúbených.

  remembered_mfa: 365 days, cookie
  Stores remembered user information for multi-factor authentication (MFA)

  IAI S.A.

  iai_accounts_toplayer: 30 days, cookie
  Zabezpečuje správne zobrazenie vyskakovacieho okna informujúceho o prihlasovacej službe IdoAccounts (https://www.idosell.com/en/idoaccounts-is-a-system-that-facilitates-the-process-of-logging-in-to-many-stores-with-one-account-and-placing-orders-in-online-stores/).

  IdoSell

  platform_id: cookie
  Ukladá informácie o tom, či sa stránka zobrazuje v mobilnej aplikácii.

  paypalAvailability_: 1 days, cookie
  Ukladá informácie o tom, či je pre používateľa k dispozícii platobná metóda PayPal.

  ck_cook: 3 days, cookie
  Ukladá informácie o tom, či používateľ webovej stránky súhlasil so súbormi cookie.

  IdoAccounts

  accounts_terms: 365 days, cookie
  Ukladá informácie o tom, či používateľ súhlasil s používaním služby IdoAccounts.

  express_checkout_login: 365 days, cookie
  CookieNameExpressCheckoutLogin

  Google reCAPTCHA

  _GRECAPTCHA: 1095 days, cookie
  Tento súbor cookie nastavuje spoločnosť Google reCAPTCHA, ktorá chráni našu stránku pred spamovými požiadavkami v kontaktných formulároch.

  PayPal

  ts: cookie
  Tento súbor cookie spravidla poskytuje spoločnosť PayPal a podporuje platobné služby na webovej lokalite.

  ts_c: 1095 days, cookie
  Tento súbor cookie spravidla poskytuje spoločnosť PayPal a používa sa na predchádzanie podvodom.

  x-pp-s: cookie
  Tento súbor cookie spravidla poskytuje spoločnosť PayPal a podporuje platobné služby na webovej lokalite.

  enforce_policy: 365 days, cookie
  Tento súbor cookie spravidla poskytuje spoločnosť PayPal a podporuje platobné služby na webovej lokalite.

  tsrce: 3 days, cookie
  Tento súbor cookie spravidla poskytuje spoločnosť PayPal a podporuje platobné služby na webovej lokalite.

  l7_az: 60 minutes, cookie
  Tento súbor cookie je potrebný pre funkciu prihlásenia PayPal na webovej stránke.

  LANG: 1 days, cookie
  Tento súbor cookie spravidla poskytuje spoločnosť PayPal a podporuje platobné služby na webovej lokalite.

  nsid: cookie
  Používa sa v súvislosti s transakciami na webovej lokalite. Súbor cookie je potrebný na zabezpečenie transakcií.


  Analytics cookies

  IAI S.A.

  __IAI_AC2: 45 days, cookie
  Identifikátor sledovania aktivity na zhromažďovanie histórie zdrojov predbežných objednávok, ako aj zdroja, prostredníctvom ktorého bola objednávka zadaná podľa modelu atribúcie posledného kliknutia.

  Google Maps

  SID: 3650 days, cookie
  Obsahujú digitálne podpísané a zašifrované záznamy ID účtu Google používateľa a posledného času prihlásenia. Kombinácia týchto súborov cookie (SID, HSID) umožňuje spoločnosti Google blokovať mnohé typy útokov, napríklad pokusy o krádež obsahu formulárov odoslaných v službách Google.


  Advertising cookies

  www.perfecthurt.sk

  RSSID: 180 days, cookie
  ID používateľa IdoSell RS, ktoré sa používa na účely zobrazovania odporúčaní produktov na mieru na webovej lokalite.

  __IAIRSUSER__: 60 minutes, cookie
  ID používateľa IdoSell RS, ktoré sa používa na účely zobrazovania odporúčaní produktov na mieru na webovej lokalite.


  .
  1. Súbory cookie sa používajú na tieto účely: vytváranie štatistík, ktoré pomáhajú pochopiť, ako zákazníci/užívatelia internetového obchodu používajú webové stránky, čo umožňuje zlepšiť ich štruktúru a obsah;
  2. udržiavanie relácie Zákazníka/Užívateľa (po prihlásení), vďaka čomu nemusí Zákazník/Užívateľ na každej podstránke Internetového obchodu znovu zadávať svoje prihlasovacie meno a heslo;
  3. profilovanie Zákazníka/Užívateľa s cieľom zobrazovať odporúčania produktov a materiály na mieru v reklamných sieťach, najmä v sieti Google.
 9. Softvér na prehliadanie webových stránok (webový prehliadač) zvyčajne štandardne umožňuje ukladanie súborov cookie na koncové zariadenie Zákazníka/Užívateľa. Zákazníci/Užívatelia môžu v tomto ohľade zmeniť svoje nastavenia. Webový prehliadač umožňuje vymazanie súborov cookie. Súbory cookie je možné aj automaticky zablokovať.
 10. Obmedzenia používania súborov cookie môžu ovplyvniť niektoré funkcie dostupné na webových stránkach internetového obchodu.
 11. Súbory cookie umiestnené v koncovom zariadení zákazníka/užívateľa a používané môžu byť použité aj inzerentmi spolupracujúcimi s internetovým obchodom a partnermi internetového obchodu.
 12. Súbory cookie môže využívať sieť Google na zobrazovanie reklám prispôsobených spôsobu, akým Zákazník/Užívateľ používa Internetový obchod. Na tento účel môžu uchovávať informácie o navigačnej ceste používateľa alebo o čase strávenom na konkrétnej stránke: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
 13. Odporúčame, aby si Zákazník/Užívateľ prečítal zásady ochrany osobných údajov týchto spoločností, aby pochopil používanie súborov cookie používaných v štatistikách: Zásady ochrany osobných údajov služby Google Analytics.
 14. Pokiaľ ide o informácie o preferenciách Zákazníka/Užívateľa, ktoré zhromažďuje reklamná sieť Google, Zákazník/Užívateľ môže zobraziť a upraviť informácie vyplývajúce zo súborov cookie pomocou tohto nástroja: https://www.google.com/ads/preferences/.
 15. Na webovej stránke internetového obchodu sa nachádzajú pluginy, ktoré môžu prenášať údaje Zákazníka/Užívateľa Správcom, ako napr: Google Maps, PayPal, Google reCAPTCHA, IdoAccounts, IdoSell, IAI S.A..
 16. Na účely riadneho plnenia zmluvy o predaji na diaľku môže Správca údajov zdieľať údaje Zákazníkov/Užívateľov s kuriérskymi spoločnosťami. Aktuálne dostupné spôsoby doručenia v internetovom obchode sú k dispozícii na adrese: https://www.perfecthurt.sk/sk/delivery.html.
 17. 17 Za účelom riadneho plnenia Zmluvy o predaji na diaľku môže Správca zdieľať údaje Zákazníkov/Užívateľov s online platobnými systémami. Aktuálne dostupné spôsoby platby formou preddavkových platieb v Internetovom obchode sú k dispozícii na adrese: https://www.perfecthurt.sk/sk/payments.html.

11. Newsletter

 1. Zákazník môže súhlasiť so zasielaním obchodných informácií e-mailom výberom príslušnej možnosti v registračnom formulári alebo neskôr v príslušnej záložke. V prípade takéhoto súhlasu bude Zákazník/Užívateľ dostávať informácie (Newsletter) Internetového obchodu, ako aj iné obchodné informácie zasielané Predávajúcim na e-mailovú adresu uvedenú Zákazníkom.
 2. Zákazník sa môže kedykoľvek sám odhlásiť z odberu Newslettera, a to zrušením zaškrtnutia príslušného políčka na stránke svojho Účtu alebo na formulári https://www.perfecthurt.sk/sk/newsletter.html, kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v obsahu každého Newslettera alebo prostredníctvom Zákazníckeho servisu.

12. Účet

 1. Zákazník/užívateľ nesmie v internetovom obchode zverejňovať obsah vrátane názorov a iných údajov nezákonnej povahy alebo ich poskytovať predávajúcemu.
 2. Zákazník/Užívateľ získa prístup do Účtu po registrácii.
 3. V rámci registrácie Zákazník/Užívateľ uvedie typ účtu alebo pohlavie, meno, priezvisko, názov spoločnosti, DIČ, údaje pre predajný doklad, údaje o preprave, e-mailovú adresu a zvolí si heslo. Zákazník/používateľ ručí za správnosť údajov, ktoré uviedol v registračnom formulári. Pri registrácii je potrebné, aby si zákazník/užívateľ pozorne prečítal Všeobecné obchodné podmienky a v registračnom formulári uviedol, že si Všeobecné obchodné podmienky prečítal a v plnom rozsahu súhlasí so všetkými ich ustanoveniami.
 4. V okamihu udelenia prístupu Zákazníkovi/Užívateľovi k Účtu je medzi Predávajúcim a Zákazníkom uzatvorená zmluva o poskytovaní elektronických služieb týkajúcich sa Účtu na dobu neurčitú. Spotrebiteľ môže od tejto zmluvy odstúpiť za podmienok uvedených v Obchodných podmienkach.
 5. Registráciou Účtu na jednej zo stránok Internetového obchodu sa súčasne rozumie registrácia umožňujúca prístup na ďalšie stránky, pod ktorými je Internetový obchod dostupný.
 6. Zákazník/používateľ môže kedykoľvek s okamžitou účinnosťou vypovedať zmluvu o poskytovaní služieb elektronickými prostriedkami, a to oznámením predávajúcemu e-mailom alebo písomne na adresu správcu údajov uvedenú v článku 1 bod 2 týchto Zásad ochrany osobných údajov a používania súborov cookies.
 7. Predávajúci má právo vypovedať zmluvu o poskytovaní služieb týkajúcu sa Účtu v prípade ukončenia poskytovania alebo prevodu služby Internetového obchodu na tretiu osobu, porušenia zákona alebo ustanovení Obchodných podmienok zo strany Klienta/Užívateľa, ako aj v prípade nečinnosti Klienta/Užívateľa po dobu 6 mesiacov. Zmluva sa ukončuje výpoveďou so sedemdňovou výpovednou lehotou. Predávajúci môže stanoviť, že opätovná registrácia účtu bude vyžadovať súhlas Predávajúceho.
pixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixel