Uložiť do nákupného zoznamu
Vytvorenie nového nákupného zoznamu

Podmienky a ustanovenia

§ 1 Definície

 1. Predpisy - tieto predpisy, ktoré vymedzujú zásady uzatvárania zmlúv o predaji na diaľku prostredníctvom internetového obchodu, zásady plnenia týchto zmlúv, práva a povinnosti účastníkov zmluvy o predaji na diaľku a zásady reklamačného konania. Vo vzťahu k službám poskytovaným elektronicky sú Obchodnými podmienkami pravidlá, resp. predpisy uvedené v § 8 zákona o elektronických službách.
 2. Zákazník - fyzická osoba spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, právnická osoba alebo organizačná zložka bez právnej subjektivity, ktorej právnu subjektivitu priznáva zákon, ktorá uzatvára s predávajúcim zmluvu o predaji na diaľku.
 3. Spotrebiteľ - fyzická osoba, ktorá uskutočňuje právny úkon s obchodníkom, ktorý priamo nesúvisí s jej obchodnou alebo profesionálnou činnosťou.
 4. Individuálny podnikateľ - fyzická osoba, ktorá uzatvára zmluvu o predaji na diaľku, ktorá priamo súvisí s jej podnikateľskou činnosťou, ak z obsahu tejto zmluvy vyplýva, že pre ňu nemá profesionálny charakter, vyplývajúci najmä z predmetu jej podnikateľskej činnosti, sprístupnenej na základe ustanovení o centrálnom registri a informácií o podnikateľskej činnosti.
 5. Podnikateľ - fyzická osoba, právnická osoba alebo organizačná zložka, ktorá nie je právnickou osobou, ale ktorej zákon priznáva právnu subjektivitu, vykonávajúca vo vlastnom mene podnikateľskú alebo zárobkovú činnosť.
 6. Predajca:
  Perfect Hurt,
  no-reply@idosell.com,
  NIP 5492015902,
  REGON 852547954.
 7. Adresa sídla predávajúceho:
  Godebskiego2d,
  05-090 Janki.
 8. Internetový obchod - webová stránka prevádzkovaná Predávajúcim, dostupná na nasledujúcich elektronických adresách: https://www.perfecthurt.pl, prostredníctvom ktorej môže Klient získať informácie o Tovare a jeho dostupnosti a zakúpiť Tovar alebo objednať službu.
 9. Zmluva o predaji na diaľku - zmluva o predaji Tovaru / zmluva o poskytnutí Digitálnej služby alebo Digitálneho obsahu (ak je to relevantné), uzatvorená prostredníctvom Internetového obchodu.
 10. Tovar - hnuteľná vec, ktorú si spotrebiteľ môže zakúpiť v internetovom obchode.
 11. digitálna služba - služba, ktorá umožňuje Spotrebiteľovi:
  1. vytváranie, spracovanie, ukladanie alebo prístup k údajom v digitálnej forme;
  2. zdieľanie údajov v digitálnej forme, ktoré nahral alebo vytvoril Spotrebiteľ alebo iní používatelia tejto služby;
  3. iné formy interakcie prostredníctvom údajov.
 12. digitálny obsah - údaje vytvorené a poskytované v digitálnej forme.
 13. politika ochrany osobných údajov a cookies internetového obchodu - dokument, ktorý stanovuje podrobné pravidlá spracovania osobných údajov a používania cookies. Zásady ochrany osobných údajov a cookies tvoria Prílohu č. 3 Obchodných podmienok a sú dostupné na https://www.perfecthurt.pl/pl/privacy-and-cookie-notice.html.
 14. rvalý nosič - znamená materiál alebo nástroj, ktorý umožňuje zákazníkovi alebo predávajúcemu uchovávať informácie adresované osobne jemu spôsobom, ktorý umožňuje budúci prístup k informáciám po dobu primeranú účelu, na ktorý sa informácie používajú, a ktorý umožňuje obnovenie uložených informácií v nezmenenej podobe, najmä elektronická pošta.
 15. Elektronický objednávkový formulár - elektronický postup objednávania, ktorý predávajúci sprístupní kupujúcemu.
 16. Elektronický formulár na vrátenie tovaru - elektronický postup na vrátenie tovaru, ktorý predávajúci sprístupnil kupujúcemu; dostupný na https://www.perfecthurt.pl/returns-open.php.
 17. Elektronický reklamačný formulár - elektronický reklamačný postup sprístupnený Predávajúcim pre Kupujúceho; dostupný na https://www.perfecthurt.pl/rma-open.php.
 18. odoslanie objednávky - potvrdenie objednávky kliknutím na tlačidlo "Objednať a zaplatiť" zo strany Zákazníka, ktoré sa považuje za odoslanie záväzného prejavu vôle Zákazníka uzavrieť s Predávajúcim Zmluvu o predaji na diaľku.
 19. Účet - súbor údajov uložených v Internetovom obchode a v informačnom systéme Predávajúceho, ktoré sa týkajú daného Zákazníka a ním zadaných objednávok a ním uzatvorených zmlúv o predaji na diaľku, pomocou ktorých môže Zákazník zadávať objednávky, ako aj ich včas rušiť alebo upravovať a uzatvárať zmluvy o predaji na diaľku.
 20. Názor na službu objednávky alebo názor na jednotlivé Tovary - subjektívne vyjadrenia a hodnotenia udeľované formou hviezdičiek od 1 do 5.
 21. Objednávka Predplatného - objednávka automaticky vytvorená v rámci Predplatného.
 22. Predplatné- elektronická služba umožňujúca automatické vytváranie Predplatných objednávok na konkrétny Tovar podľa opakovania zvoleného Zákazníkom bez potreby samostatných objednávok až do ukončenia Predplatného.
 23. Cyklické platby - sú platby spracované platobnou službou IdoPay poskytovanou Prevádzkovateľom a vykonávané automaticky v určitých cykloch, ktoré sa používajú na úhradu Objednávok predplatného na základe súhlasu udeleného Kupujúcim na začiatku Predplatného (trvalý príkaz Držiteľa karty).
 24. Prevádzkovateľ - IdoPayments sp. z o.o. so sídlom Piastów Avenue 30, 71-064 Štetín, zapísaná v registri podnikateľov vedenom Okresným súdom Štetín-Centrum v Štetíne, XIII. hospodárske oddelenie Národného súdneho registra pod číslom 0000859711, NIP: 8522666251, REGON: 387039893, so základným imaním: PLN 800 000,00. Adresa na doručovanie: al. Piastów 30, 71-064 Štetín, uvádzaná aj ako: "IdoPayments", ktorá je národnou platobnou inštitúciou v zmysle článku 2 ods. 16 zákona o platobných službách z 19. augusta 2011 (Zbierka zákonov z roku 2020, položka 794 v znení neskorších predpisov) [ďalej len "PSA"].
 25. Karta - platobná karta vydaná v rámci schém Visa alebo International alebo Mastercard International, ktorá je podľa predpisov týchto schém oprávnená vykonávať transakcie bez fyzickej prítomnosti.

§ 2 Všeobecné ustanovenia

 1. druhy a rozsah služieb poskytovaných elektronickými prostriedkami:
  1. uzatváranie kúpnych zmlúv online - v súvislosti s Tovarom predávaným v Internetovom obchode,
  2. zásady registrácie a používania Účtu v rámci Internetového obchodu,
  3. pridávanie názorov, komentárov a hodnotení - Zákazník môže k svojej objednávke pridať názor alebo komentár,
  4. zasielanie e-mailov, v ktorých Predávajúci potvrdzuje prijatie objednávky, prípadné prijatie platby, prijatie objednávky na spracovanie.
 2. Používanie Internetového obchodu je možné za podmienky, že počítačový systém používaný Zákazníkom spĺňa tieto minimálne technické požiadavky:
  1. webové prehliadače v aktuálnej verzii, napr:
   1.  Firefox
   2.  Chrome
   3.  Microsoft Edge
  2. akýkoľvek program na prezeranie súborov vo formáte PDF.
 3. Obsah nachádzajúci sa na stránkach Internetového obchodu vrátane popisov Tovaru a cien predstavuje výzvu na uzavretie zmluvy v zmysle § 71 Občianskeho zákonníka.
 4. Predávajúci sprístupní tieto Obchodné podmienky spolu s prílohami prostredníctvom odkazu na úvodnej stránke pred, počas a po uzatvorení kúpnej zmluvy na diaľku. Kupujúci si ich môže stiahnuť a vytlačiť.
 5. Na zaistenie bezpečnosti prenosu komunikácie a údajov v súvislosti s poskytovanými službami prijíma internetový obchod technické a organizačné opatrenia zodpovedajúce stupňu bezpečnosti poskytovaných služieb, najmä opatrenia na zabránenie získania a zmeny osobných údajov prenášaných prostredníctvom internetu neoprávnenými osobami.

§ 3 Objednávky

 1. Objednávku v internetovom obchode možno uskutočniť prostredníctvom účtu alebo výberom možnosti nákupu bez registrácie, pričom v takom prípade sa vytvorí interný účet, na základe ktorého si zákazník môže vytvoriť účet. Interný účet je vedený až do vymazania údajov zo systému alebo zablokovania Účtu.
 2. Nákup sa uskutočňuje vyplnením elektronického objednávkového formulára, ktorý je k dispozícii na stránkach internetového obchodu. Výber objednaného Tovaru sa uskutočňuje pridaním do košíka. V elektronickom objednávkovom formulári sa okrem iného uvádza, aký Tovar, za akú cenu a v akom množstve si Zákazník želá objednať na ním určené miesto. Zákazník vykoná príslušné technické kroky na základe zobrazených správ.
 3. Po zadaní všetkých potrebných údajov sa Zákazníkovi zobrazí súhrn podanej objednávky. Zhrnutie objednávky bude obsahovať informácie týkajúce sa: identifikačných údajov Predávajúceho, predmetu objednávky, jednotkovej a celkovej ceny objednaného Tovaru vrátane prípadných nákladov na doručenie a iných nákladov, zvoleného spôsobu platby, zvoleného spôsobu doručenia, času a nákladov na doručenie.
 4. Ak je predmetom zmluvy dodanie digitálneho obsahu alebo digitálnych služieb, ktoré nie sú uložené na hmotnom nosiči, alebo služieb poskytovaných elektronicky alebo na diaľku - spotrebiteľ v dodatočnom zaškrtávacom políčku potrebnom na podanie objednávky, ktoré sa nachádza v elektronickom objednávkovom formulári, udeľuje tento súhlas: "Súhlasím s dodaním digitálneho obsahu, ktorý nie je zaznamenaný na hmotnom nosiči, alebo so začatím poskytovania služby pred uplynutím 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy a beriem na vedomie stratu práva na odstúpenie od zmluvy. Predávajúci potvrdí prijatie uvedeného súhlasu e-mailom.
 5. Pre odoslanie Objednávky je potrebné uviesť v Elektronickom objednávkovom formulári osobné údaje označené ako povinné, súhlasiť s obsahom Obchodných podmienok, odoslať Objednávku stlačením tlačidla "Objednať a zaplatiť".
  1. Odoslanie Elektronického objednávkového formulára Zákazníkom predstavuje záväzné vyhlásenie vôle uzavrieť Zmluvu o predaji na diaľku v súlade s týmito Obchodnými podmienkami.
  2. Zmluva o predaji na diaľku sa považuje za uzavretú okamihom, keď predávajúci prijme elektronický objednávkový formulár, čo potvrdí zobrazením správy kupujúcemu, v ktorej potvrdí prijatie objednávky a uvedie číslo objednávky.
  3. Po uzatvorení Zmluvy o predaji na diaľku je Kupujúcemu doručené potvrdenie o uskutočnenej objednávke vo forme e-mailovej správy, ktorá obsahuje: potvrdenie o prijatí objednávky a konečné potvrdenie všetkých dôležitých náležitostí objednávky a všeobecných podmienok uzatvorenej Zmluvy o predaji na diaľku (Prevádzkový poriadok internetového obchodu vrátane príloh č. 1 a 2), údaje Predávajúceho, o zodpovednosti Predávajúceho za kvalitu plnenia, o službách poskytovaných Predávajúcim po skončení predaja a o spôsobe a účinkoch odstúpenia od zmluvy. Poučenie o spôsobe a účinkoch odstúpenia od zmluvy je uvedené v prílohe č.
  4. Do doby, než predávajúci začne vybavovať objednávku:
   1. Zákazník môže svoju objednávku zmeniť pomocou technického riešenia dostupného na stránke elektronického objednávkového formulára a opätovne prejsť celou cestou objednávky. Zmena objednávky sa vykoná zadaním novej objednávky, ktorá nahradí predtým zadanú objednávku. Prípadne sa platba, ktorú zákazník vykonal, pripíše na novú objednávku a v prípade preplatku sa vráti na bankový účet, z ktorého bola platba vykonaná.
   2. Zákazník môže zrušiť svoju objednávku výberom možnosti "zrušiť objednávku", ktorá je k dispozícii na stránke elektronického objednávkového formulára.
  5. Ak zákazník zruší objednávku, predávajúci vráti prijatú platbu do 3 pracovných dní. Platba bude vrátená rovnakým spôsobom platby, aký použil Zákazník.
  6. Doba spracovania objednávky je 1 až 10 pracovných dní odo dňa uzavretia zmluvy.

§ 4 Platba

 1. nternetový obchod ponúka možnosť platby vopred, na dobierku (s platbou na účet po doručení tovaru). Možnosť odloženej platby je možná v situáciách individuálne dohodnutých s predávajúcim.
 2. Platbu za tovar je možné uskutočniť spôsobom, ktorý bol zvolený pri objednávke v elektronickom objednávkovom formulári.
 3. Aktuálne dostupné spôsoby platby formou preddavkovej platby v Internetovom obchode sú dostupné na https://www.perfecthurt.pl/pl/payments.html.

§ 5 Doručenie

 1. Zákazník si v elektronickom objednávkovom formulári zvolí spôsob doručenia označením vykonanej voľby.
 2. V prípade, že Tovar nebude Zákazníkom prevzatý, čo bude mať za následok vrátenie Tovaru Predávajúcemu - Predávajúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, po vyzvaní Zákazníka v e-maile uvedenom v procese nákupu na plnenie zmluvy. Odstúpenie od kúpnej zmluvy sa uskutočňuje prostredníctvom vyhlásenia adresovaného Zákazníkovi formou e-mailovej správy.
 3. V situácii uvedenej v bode 2 je Predávajúci povinný bezodkladne vrátiť Zákazníkovi prijatú platbu za Tovar zakúpený Zákazníkom.
 4. Aktuálne dostupné spôsoby doručenia v Internetovom obchode sú dostupné na https://www.perfecthurt.pl/pl/delivery.html.

§ 6 Odstúpenie od zmluvy - elektronický návratný formulár

 1. Spotrebiteľ, ktorý uzavrel zmluvu o predaji na diaľku, môže od nej odstúpiť do 14 dní bez uvedenia dôvodu. V prípade odstúpenia od Zmluvy o predaji na diaľku - zmluva sa považuje za neuzavretú.
 2. Právo odstúpiť od zmluvy za podmienok uvedených v bodoch 6 a 7 týchto obchodných podmienok má aj fyzická osoba - podnikateľ. Pokiaľ sa v odsekoch 6 a 7 týchto Obchodných podmienok hovorí o Spotrebiteľovi, rozumie sa tým aj Individuálny podnikateľ.
 3. V prípade odstúpenia od zmluvy - Spotrebiteľ znáša len priame náklady na vrátenie Tovaru.
 4. Vyhlásenie Spotrebiteľa musí jasne vyjadrovať jeho vôľu odstúpiť od zmluvy, najmä Spotrebiteľ môže:
  1. použiť elektronický formulár na vrátenie tovaru, ktorý je dostupný na internetovej stránke internetového obchodu: https://www.perfecthurt.pl/returns-open.php.
  2. odstúpiť od zmluvy prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 2 - zaslaním na adresu sídla Predávajúceho.
  3. Predávajúci bezodkladne potvrdí na trvanlivom nosiči skutočnosť prijatia vyhlásenia o odstúpení od zmluvy podaného spôsobom uvedeným v bodoch 1 a 2.
 5. Na dodržanie lehoty stačí zaslať vyhlásenie pred uplynutím lehoty.
 6. Začína plynúť lehota na odstúpenie od zmluvy:
  1. pri zmluve, v rámci plnenia ktorej Predávajúci dodáva Tovar, pričom je povinný previesť jeho vlastníctvo - od prevzatia Tovaru Spotrebiteľom alebo treťou osobou, ktorá nie je prepravcom určeným Spotrebiteľom, a v prípade zmluvy, ktorá
   1. zahŕňa viacero položiek, ktoré sa dodávajú samostatne, v dávkach alebo po častiach - od prevzatia poslednej položky, dávky alebo časti;
   2. spočíva v pravidelnom dodávaní tovaru počas vymedzeného obdobia - od prevzatia prvej položky;
  2. pri ostatných zmluvách - odo dňa uzavretia zmluvy.
 7. Formulár vyhlásenia o odstúpení od zmluvy (príloha č. 2 tohto poriadku) a informácie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy (príloha č. 1 tohto poriadku) sa poskytujú v elektronickej podobe.
 8. V prípade odstúpenia od zmluvy o poskytovaní digitálneho obsahu alebo digitálnej služby môže predávajúci zabrániť spotrebiteľovi v ďalšom využívaní digitálneho obsahu alebo digitálnej služby, a to najmä tým, že zabráni spotrebiteľovi v prístupe k digitálnemu obsahu alebo digitálnej službe.
 9. V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytovaní Digitálneho obsahu alebo Digitálnej služby je Spotrebiteľ povinný prestať používať tento Digitálny obsah alebo Digitálnu službu a sprístupňovať ich tretím osobám.
 10. Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy na diaľku sa nevzťahuje na zmluvy uvedené v čl. 38 zákona z 30. mája 2014 (Zbierka zákonov z roku 2019, položka 134) o právach spotrebiteľov, <span>m</span>vrátane. Usporiadať:
  1. za poskytovanie služieb, za ktoré je Spotrebiteľ povinný zaplatiť cenu, ak Predávajúci službu v plnom rozsahu vykonal s výslovným a predchádzajúcim súhlasom Spotrebiteľa, ktorý bol pred začatím poskytovania služby informovaný o tom, že potom, čo Predávajúci splní služby, stratí právo na odstúpenie od zmluvy a túto skutočnosť vzal na vedomie.
  2. pri ktorej cena alebo odmena závisí od výkyvov na finančnom trhu, ktoré podnikateľ nemôže ovplyvniť a ku ktorým môže dôjsť pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy;
  3. ktorej predmetom je neprefabrikovaná vec vyrobená podľa špecifikácie spotrebiteľa alebo slúžiaca na uspokojenie jeho individuálnych potrieb;
  4. ktorej predmetom je vec dodávaná v uzavretom obale, ktorú nie je možné po otvorení obalu vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, ak bol obal po doručení otvorený;
  5. ktorých predmetom sú zvukové alebo obrazové záznamy alebo počítačové programy dodávané v uzavretom obale, ak bol obal po doručení otvorený;
  6. na dodanie Digitálneho obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, za ktorý je Spotrebiteľ povinný zaplatiť cenu, ak Predávajúci začal s poskytovaním s výslovným a predchádzajúcim súhlasom Spotrebiteľa, ktorý bol pred začatím poskytovania informovaný, že po predávajúci dokončil poskytovanie, stratí právo na odstúpenie od zmluvy a akceptoval, že je to pre vašu informáciu;
  7. ktorej predmetom je vec, ktorá sa rýchlo kazí alebo má krátku trvanlivosť, a ktorej predmetom služby sú veci, ktoré sú po dodaní vzhľadom na svoju povahu neoddeliteľne spojené s inými vecami;
  8. na doručovanie novín, periodík alebo časopisov, s výnimkou zmlúv o predplatnom;
  9. uzavretá verejnou dražbou;
  10. na poskytovanie ubytovacích služieb na iné ako bytové účely, prepravu tovaru, prenájom áut, stravovanie, služby súvisiace s rekreáciou, zábavou, športovými alebo kultúrnymi podujatiami, ak je v zmluve určený deň alebo obdobie poskytovania služby;
  11. v ktorej sú predmetom služby alkoholické nápoje, ktorých cena bola dohodnutá pri uzatváraní kúpnej zmluvy a ktorých dodávka sa môže uskutočniť až po 30 dňoch a ktorých hodnota závisí od výkyvov trhu, ktoré podnikateľ nemôže ovplyvniť;

§ 7 Účinky odstúpenia od zmluvy

 1. Predávajúci je povinný do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy o predaji veci vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré spotrebiteľ uhradil, vrátane nákladov na dodanie, zodpovedajúce najlacnejšiemu spôsobu dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúkol.
  1. Vrátenie platieb sa uskutoční rovnakým spôsobom platby, aký použil Spotrebiteľ.
  2. Ak Spotrebiteľ za účelom uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy - použije elektronický formulár na vrátenie tovaru - peňažné prostriedky budú vrátené zvoleným spôsobom a na bankový účet, ktorý mu Spotrebiteľ poskytol.
  3. Ak Predávajúci neponúkol Spotrebiteľovi, že si Tovar vyzdvihne sám, môže Predávajúci zadržať vrátenie platby prijatej od Spotrebiteľa, kým nedostane Tovar späť alebo kým Spotrebiteľ nepredloží doklad o jeho vrátení, podľa toho, ktorá udalosť nastane skôr.
 2. Predávajúci môže Spotrebiteľovi ponúknuť, že si Tovar od Spotrebiteľa vyzdvihne sám. Ak však Predávajúci takúto ponuku neurobil - Spotrebiteľ by mal vec vrátiť Predávajúcemu (alebo osobe poverenej Predávajúcim na jej prevzatie) bezodkladne, najneskôr však do 14 dní odo dňa, keď odstúpil od zmluvy. Na dodržanie lehoty stačí vec vrátiť pred jej uplynutím. Tovar, ktorý spotrebiteľ vracia, by mal byť zaslaný na adresu sídla predávajúceho.
 3. Spotrebiteľ zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty Tovaru v dôsledku používania Tovaru nad rámec toho, čo je nevyhnutné na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti Tovaru.
 4. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ak je Digitálny obsah alebo Digitálna služba poskytovaná výmenou za zaplatenie ceny a nesúlad Digitálneho obsahu alebo Digitálnej služby so zmluvou je nepodstatný.
 5. Predávajúci môže požadovať vrátenie hmotného nosiča, na ktorom dodal Digitálny obsah, do 14 dní odo dňa doručenia vyhlásenia Spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy. Spotrebiteľ je povinný vrátiť nosič bezodkladne a na náklady Predávajúceho.
 6. Predávajúci je povinný vrátiť cenu len v časti zodpovedajúcej Digitálnemu obsahu alebo Digitálnej službe, ktoré nie sú v súlade so zmluvou, a Digitálnemu obsahu alebo Digitálnej službe, ktorých povinnosť poskytnúť zanikla v dôsledku odstúpenia od zmluvy.

§ 8 Sťažnosť

 1. Reklamovať možno vadu Tovaru alebo nesúlad Tovaru s uzatvorenou Zmluvou o predaji na diaľku:
  1. prostredníctvom elektronického reklamačného formulára;
  2. písomne na adresu sídla Predávajúceho alebo e-mailom na no-reply@idosell.com.
 2. reklamácii je potrebné špecifikovať vadu, ktorú podľa názoru Kupujúceho Tovar má, uplatniť nároky voči Predávajúcemu a ak je to možné - zdokumentovať uvedenú vadu a predložiť doklad o kúpe Tovaru v Internetovom obchode. Predávajúci odpovie na reklamáciu do 14 dní od jej doručenia. Ak sa v uvedenej lehote nevyjadrí, má sa za to, že reklamáciu uznal. Odpoveď na reklamáciu poskytne Predávajúci Kupujúcemu písomne alebo na trvanlivom nosiči.
 3. Kroky, ktoré má Kupujúci vykonať pri uplatnení reklamácie, vrátane spôsobu doručenia reklamovaného Tovaru Predávajúcemu, sú v jednotlivých fázach uvedené v Elektronickom reklamačnom formulári.
 4. V prípade, že Predávajúci uzná reklamáciu za oprávnenú: náklady na výmenu, opravu vrátane nákladov na dopravu spojenú s reklamáciou Tovaru znáša Predávajúci.
 5. Predávajúci zodpovedá Spotrebiteľovi, ako aj Fyzickej osobe - podnikateľovi za nesúlad Tovaru so Zmluvou o predaji na diaľku podľa zásad, ktoré vyplývajú zo zákona zo dňa 30.05.2014 o právach spotrebiteľa.
  1. Predávajúci zodpovedá za nesúlad Tovaru so Zmluvou o predaji na diaľku, ktorý existoval v čase dodania Tovaru a ktorý sa prejaví do dvoch rokov od tohto času, ak doba použiteľnosti Tovaru určená Predávajúcim nie je dlhšia.
  2. Predávajúci je povinný Tovar opraviť alebo vymeniť do 14 dní od uznania reklamácie. Náklady na opravu alebo výmenu, vrátane najmä nákladov na poštovné, prepravu, prácu a materiál, znáša Predávajúci.
  3. Spotrebiteľ je povinný sprístupniť Tovar, ktorý je predmetom opravy alebo výmeny, Predávajúcemu. Predávajúci vyzdvihne Tovar na vlastné náklady.
 6. Predávajúci je povinný dodať Tovar bez vád a zodpovedá Podnikateľovi za vady zakúpeného Tovaru podľa zásad uvedených v Občianskom zákonníku.
 7. Dodanie Digitálneho obsahu alebo Digitálnej služby Spotrebiteľovi alebo Individuálnemu podnikateľovi sa uskutočňuje v súlade so zásadami, ktoré vyplývajú zo zákona zo dňa 30.05.2014 o právach spotrebiteľa.
  1. Digitálny obsah sa považuje za dodaný, ak bol Digitálny obsah alebo prostriedky, ktoré umožňujú prístup k Digitálnemu obsahu alebo stiahnutie Digitálneho obsahu, sprístupnené Spotrebiteľovi alebo fyzickému alebo virtuálnemu zariadeniu, ktoré si Spotrebiteľ na tento účel samostatne zvolil, alebo ak k nemu Spotrebiteľ alebo takéto zariadenie, získali prístup.
  2. Digitálny obsah sa považuje za dodaný, keď k nemu spotrebiteľ alebo fyzické alebo virtuálne zariadenie, ktoré si spotrebiteľ na tento účel nezávisle zvolil, získalo prístup.
  3. Predávajúci je povinný uviesť Digitálny obsah alebo Digitálnu službu do súladu so zmluvou do 21 dní od okamihu, keď ho Spotrebiteľ informoval o nesúlade so zmluvou, a to bez zbytočných ťažkostí pre Spotrebiteľa, s prihliadnutím na ich povahu a účel, na ktorý sa používajú. Náklady na uvedenie digitálneho obsahu alebo digitálnej služby do súladu so zmluvou znáša predávajúci.

§ 9 Stanoviská

 1. Stanovisko k vybaveniu objednávky alebo stanovisko k Tovaru je možné podať počas návštevy Internetového obchodu kliknutím na rozhranie pri Tovare alebo kliknutím na odkaz v e-maile. Pridanie stanoviska je dobrovoľné a bezplatné. Zákazník môže predložiť stanovisko len raz na jednu objednávku.
 2. hodnoteniach môže zákazník prideliť hviezdičkové hodnotenie od 1 do 5 a pridať slovný komentár s obmedzením na 65535 znakov.
 3. Hodnotenia sa ukladajú a verejne zobrazujú na webovej stránke internetového obchodu, ako aj na webových stránkach https://zaufaneopinie.idosell.com a https://trustedreviews.idosell.com.
 4. Predávajúci overuje Hodnotenia pomocou e-mailovej adresy, ktorá bola použitá v procese nákupu predmetného Tovaru. Posudok, ktorý osoba vložila s použitím e-mailovej adresy, ktorá bola použitá v procese nákupu - je na internetovej stránke Internetového obchodu označený komentárom "posudok potvrdený nákupom". Akýkoľvek iný Názor je označený ako "názor nepotvrdený nákupom".
 5. Predávajúci môže zverejniť Názory na daný Tovar zo svojich ďalších internetových Obchodov.
 6. Predávajúci nebude meniť Názory z hľadiska ich obsahu alebo udelených hviezdičiek.
 7. Kupujúci je výlučne a výhradne zodpovedný za to, čo povie v súvislosti s týmto stanoviskom. Obsah stanoviska môže predávajúci odstrániť v súlade so zákonom a týmito obchodnými podmienkami.
 8. Uverejňovanie informácií, ktoré sú nepravdivé, zavádzajúce, vulgárne, agresívne, urážlivé alebo zjavne nemorálne, je zakázané. Neprípustné je tiež nahrávanie obsahu, ktorý je nezákonný, porušuje práva tretích strán alebo predstavuje akt nekalej súťaže.
  Predávajúci je povinný zverejňovať informácie, ktoré sú v rozpore s právnymi predpismi.
 9. Zákazník sa zaväzuje, že nebude umiestňovať obsah, ktorý obsahuje odkazy na externé webové stránky, má propagačný alebo reklamný charakter alebo obsahuje osobné údaje tretích osôb.
 10. Obsah hodnotenia môže byť na výslovnú žiadosť Zákazníka skrytý pred ostatnými používateľmi Obchodu, ale udelené hviezdičkové hodnotenie bude zahrnuté do celkového hodnotenia Obchodu a Tovaru.

§ 10 Duševné vlastníctvo

 1. Zákazník vyhlasuje, že mu neprislúchajú žiadne práva, vrátane autorských práv alebo práv súvisiacich s hodnoteniami a vyjadreniami, ktoré urobil, s výnimkou práva používať internetový obchod spôsobom uvedeným v obchodných podmienkach. Zákazník nemá nárok na žiadne práva na zaznamenávanie, reprodukciu, sprístupňovanie, zverejňovanie alebo šírenie obsahu, pokiaľ takéto právo nevyplýva z ustanovení zákona alebo týchto Obchodných podmienok.
 2. Zákazník nie je oprávnený akýmkoľvek spôsobom zasahovať do obsahu, najmä do obsahu, štruktúry, formy, grafiky, mechanizmu fungovania alebo iných prvkov internetového obchodu.
 3. Umiestnením Názorov v Internetovom obchode, ktoré sú dielami v zmysle zákona zo dňa 4.2.1994 o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom - udeľuje Zákazník Predávajúcemu nevýhradnú a bezodplatnú časovo a územne neobmedzenú licenciu na použitie týchto diel spolu s právom udeliť sublicenciu, ktorá zahŕňa sprístupnenie diela verejnosti tak, aby k nemu mal každý prístup na mieste a v čase ním individuálne zvolenom (internet). Licencia sa udeľuje na všetky oblasti použitia známe v čase jej udelenia, najmä na tieto oblasti použitia:
  1. záznam a rozmnožovanie diela akoukoľvek technikou - najmä tlačou, reprografiou, magnetickým záznamom, digitálnym záznamom, t. j. použitím akejkoľvek techniky na akomkoľvek audiovizuálnom alebo vizuálnom nosiči, najmä na audiovizuálnych diskoch, CD, počítačových diskoch, v multimediálnej sieti vrátane internetu a súvisiacich on-line služieb, ako aj rozmnožovanie, zaznamenávanie, používanie na internete, reklama, rozmnožovanie záznamu v elektronickej podobe v pamäti počítača a vo vnútorných a vonkajších sieťach,
  2. použitie celého diela alebo jeho fragmentov alebo akýchkoľvek prvkov s možnosťou vykonania úprav vyplývajúcich z povahy daného on-line nosiča - vo všetkých publikáciách, najmä on-line, digitálnych, informačných a spravodajských, samostatne alebo v kombinácii s inými dielami alebo fragmentmi diel; použitie celého diela alebo jeho fragmentov na účely propagácie a reklamy, najmä vo forme audiovizuálnej, zvukovej, mediálnej reklamy.
  3. v rámci obchodovania s originálom alebo rozmnoženinami, na ktorých bolo dielo zaznamenané - predaj, požičiavanie, prenájom originálu alebo rozmnoženín,
  4. šírenie diela iným ako vyššie uvedeným spôsobom - verejné predvádzanie, vystavovanie, vystavovanie, rozmnožovanie, vysielanie a retransmisia, ako aj sprístupňovanie diela verejnosti takým spôsobom, že každý má k nemu prístup z miesta a v čase, ktoré si sám zvolí,
  5. použitie diela na propagačné a marketingové účely;
 4. vymazanie účtu zákazníkom alebo stanoviska podľa § 9 ods. 8 nemá vplyv na platnosť uvedenej licencie.

§ 11 Pravidlá predaja v modeli predplatného

 1. Elektronickú službu vo forme predplatného môže predávajúci poskytovať kupujúcemu.
 2. Využívanie Predplatného umožňuje cyklické dodávanie vybraného Tovaru v intervaloch určených Zákazníkom bez potreby zadávania ďalších objednávok až do ukončenia Predplatného. Platba za Predplatné sa uskutočňuje výlučne prostredníctvom mechanizmu Cyklickej platby a len prostredníctvom jednej Karty.
 3. Odhlásením Karty z Predplatného sa Predplatné ukončí.
 4. Transakcie v rámci Cyklických platieb budú spracované len po predchádzajúcej registrácii Držiteľa karty u Prevádzkovateľa (alebo subjektu, prostredníctvom ktorého Prevádzkovateľ spracúva Transakcie). Registrácia bude slúžiť na overenie, že Zákazník, ktorý dáva príkaz na Cyklickú platbu, je oprávneným držiteľom Karty, ktorá má byť zaťažená. Pred registráciou Karty na Transakčnej webovej stránke je Zákazník povinný vyjadriť svoj súhlas s pravidelným strhávaním poplatkov iniciovaním služby Cyklická platba. Súhlas je uložený v službe Prevádzkovateľa.
 5. Zákazník vytvorí Predplatné výberom tejto formy nákupu v elektronickom objednávkovom formulári. Potvrdenie o vytvorení Predplatného je bezodkladne zaslané na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú pri prvej Objednávke Predplatného.
 6. Zákazník spravuje Predplatné prostredníctvom Účtu podľa dostupných možností.
 7. Predplatné sa uzatvára na dobu neurčitú.
 8. Zákazník môže Predplatné kedykoľvek ukončiť. Ukončenie Predplatného zo strany Zákazníka sa rovná odvolaniu súhlasu s následnými poplatkami za Opakované platby. V takejto situácii nebude vytvorená žiadna ďalšia Objednávka Predplatného. Ak k ukončeniu Predplatného dôjde po dátume uvedenom v e-maile uvedenom v bode 11, aktuálna Objednávka predplatného bude vytvorená ako posledná.
  1. Ukončenie Predplatného sa vykoná tak, že Kupujúci zvolí možnosť "Ukončiť Predplatné" v nastaveniach príslušného Predplatného, ktoré sú dostupné po prihlásení sa Zákazníka z jeho Účtu.
  2. Kupujúci môže Predplatné ukončiť aj zaslaním e-mailu zamestnancom obchodu na adresu no-reply@idosell.com.
 9. Obchodník má právo ukončiť Predplatné, o čom bude Kupujúceho informovať e-mailom alebo telefonickým kontaktom najmenej 7 dní vopred. V takejto situácii sa z Karty nestrháva žiadny kredit a nevytvárajú sa žiadne ďalšie Objednávky Predplatného.
 10. Predávajúci je oprávnený počas trvania Predplatného meniť ceny Tovaru, o čom bude Kupujúci informovaný v e-mailovej korešpondencii uvedenej v bode .
 11. Predávajúci zašle Kupujúcemu e-mailovú správu o vytvorení Predplatnej objednávky s uvedením jej predmetu, množstva, ceny (vrátane prípadnej zmeny ceny), dátumu plnenia a dátumu plánovaného výberu finančných prostriedkov z Karty - najneskôr 3 dni pred výberom finančných prostriedkov z Karty. Okrem toho Predávajúci informuje Kupujúceho o možnosti ukončiť Predplatné priložením odkazu vedúceho na nastavenia umožňujúce ukončenie daného Predplatného z úrovne Zákazníckeho účtu a o dátume, do ktorého bude toto ukončenie účinné. Ak je Predplatné ukončené po dátume uvedenom v e-maile - ukončenie je účinné pre nasledujúce Objednávky Predplatného. To znamená, že Predplatné bude ukončené, ale aktuálna Objednávka predplatného bude poslednou, ktorá bude splnená.
 12. Ak je pokus o inkaso z Karty neúspešný, Zákazník bude e-mailom informovaný, že platbu nie je možné inkasovať. Možnými dôvodmi nemožnosti strhnúť platbu sú: nedostatok finančných prostriedkov na Karte, uplynutie platnosti Karty alebo technické problémy.
 13. Uplynutie platnosti Karty spojenej s Predplatným alebo nemožnosť autorizovať platobný príkaz z iných dôvodov bude mať za následok ukončenie Predplatného.
 14. Príkaz na úhradu Predplatného bude spracovaný až po úspešnom odpísaní prostriedkov z Karty.
 15. Ukončenie Predplatného má za následok okamžité ukončenie zmluvy o predaji Tovaru.

§ 12 Záverečné ustanovenia

 1. Tieto podmienky používania nadobúdajú účinnosť od 2023.06.14.
 2. V prípade, že niektoré z ustanovení týchto Obchodných podmienok bude zmenené alebo neplatné na základe rozhodnutia príslušného orgánu alebo súdu, zostávajú ostatné ustanovenia v platnosti a sú pre Predávajúceho a Zákazníka záväzné.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Obchodných podmienok. Všetky zmluvy uzavreté pred dňom nadobudnutia účinnosti nových predpisov sa budú vykonávať na základe predpisov, ktoré boli platné v deň uzavretia zmluvy.
 4. Rozhodným právom pre riešenie akýchkoľvek sporov súvisiacich s týmito Podmienkami je poľské právo. Tieto spory bude riešiť miestne príslušný všeobecný súd. Zákazník, ktorý je spotrebiteľom, môže využiť aj mimosúdne spôsoby vybavovania sťažností a uplatňovania nárokov. Všetky informácie o mimosúdnych spôsoboch vybavovania sťažností a uplatňovania nárokov je možné získať na webovej stránke Úradu pre hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľa na adrese: www.uokik.gov.pl. Zároveň Vás chceme informovať, že uvedené konania majú dobrovoľný charakter a musia s nimi súhlasiť obe strany.
 5. Na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 vás informujeme, že na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je k dispozícii platforma na riešenie sporov medzi spotrebiteľmi a obchodníkmi online na úrovni EÚ (platforma ODR). Platforma ODR je webová stránka s jednotným kontaktným miestom pre spotrebiteľov a obchodníkov, ktorí sa usilujú o mimosúdne riešenie sporu týkajúceho sa zmluvných záväzkov vyplývajúcich z online kúpnej zmluvy alebo zmluvy o poskytovaní služieb.

§ 13 Príloha 1 - Informácie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy

 1. Právo na odstúpenie od zmluvy máte za týchto podmienok Spotrebiteľ a Živnostník.
  Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy do 14 dní bez uvedenia dôvodu. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch:
  1. v prípade kúpnej zmluvy odo dňa, keď prevezmete tovar alebo keď tovar prevezme vami určená tretia osoba, ktorá nie je dopravcom;
  2. v prípade zmluvy, ktorá stanovuje povinnosť previesť vlastníctvo k viacerým položkám, ktoré sa dodávajú samostatne, odo dňa, keď nadobudnete vlastníctvo poslednej položky alebo keď tretia osoba, ktorá nie je dopravcom a ktorú ste uviedli, nadobudne vlastníctvo poslednej položky;
  3. v prípade zmluvy, ktorá stanovuje povinnosť previesť vlastníctvo k veciam, ktoré sa dodávajú po častiach alebo častiach, odo dňa, keď nadobudnete vlastníctvo poslednej časti alebo časti, alebo odo dňa, keď tretia osoba, ktorá nie je dopravcom a ktorú ste uviedli, nadobudne vlastníctvo poslednej časti alebo časti;
  4. v prípade zmlúv o pravidelnom dodaní tovaru na určitý čas odo dňa, keď nadobudnete vlastníctvo prvého tovaru alebo keď tretia strana, ktorá nie je dopravcom a ktorú ste určili, nadobudne vlastníctvo prvého tovaru;
  5. v prípade zmlúv o poskytovaní služieb alebo digitálneho obsahu, ktorý sa nedodáva na hmotnom nosiči, odo dňa uzavretia zmluvy.
 2. Ak chcete uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, musíte nás informovať, a to Perfect Hurt, Godebskiego2d, 05-090 Janki, tel. , no-reply@idosell.com o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom).
 3. Môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, nie je to však povinné.
 4. Môžete tiež vyplniť elektronický formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je k dispozícii na webovej stránke internetového obchodu: https://www.perfecthurt.pl/returns-open.php. Ak využijete túto možnosť, bezodkladne vám zašleme potvrdenie o prijatí vášho oznámenia o odstúpení od zmluvy na trvanlivom nosiči.
 5. Na dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy stačí, ak svoje oznámenie týkajúce sa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy odošlete pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 6. Ak odstúpite od tejto zmluvy, vrátime vám všetky platby, ktoré sme od vás prijali, vrátane nákladov na doručenie tovaru (s výnimkou dodatočných nákladov vyplývajúcich z vášho výberu iného spôsobu doručenia, ako je najlacnejší obvyklý spôsob doručenia, ktorý ponúkame), a to bezodkladne a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď sme boli informovaní o vašom rozhodnutí uplatniť právo na odstúpenie od tejto zmluvy. Platbu vám vrátime rovnakým platobným prostriedkom, aký ste použili pri pôvodnej transakcii, pokiaľ ste sa výslovne nedohodli inak.
 7. V prípade zmlúv zahŕňajúcich prevod vlastníckeho práva k predmetu, pri ktorých sme neponúkli prevzatie predmetu v prípade odstúpenia od zmluvy - zadržíme vrátenie peňazí, kým predmet nedostaneme alebo kým nám nepredložíte doklad o vrátení, podľa toho, ktorá udalosť nastane skôr.
 8. Vrátenú položku zašlite späť na adresu: Vrátenú zásielku zašlite na adresu: Perfect Hurt, Godebskiego2d, 05-090 Janki, a to bezodkladne, najneskôr však do 14 dní odo dňa, keď ste nás informovali o odstúpení od tejto zmluvy. Lehota je dodržaná, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady spojené s vrátením tovaru znášate vy.
 9. Vzhľadom na hmotnosť a rozmery Tovaru môže byť v prípade odstúpenia od zmluvy vrátenie Tovaru spojené s vyššími nákladmi ako bežné poštovné. Ak chcete využiť služby kuriérskych spoločností, môže byť potrebné zaslať zásielku na palete, čo je drahšie ako bežná poštová zásielka.

§ 14. Príloha 2 - Vzor formulára na odstúpenie od zmluvy

pixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixel